Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


NHO støtter Banklovkommisjonens forslag

NHO gir i sitt høringssvar til NOU 2010:6 "Pensjonslovene og folketrygdreformen I" støtte til foreslåtte tilpasninger i tjenestepensjonsregelverket.

Vi anser forslagene om fleksibelt uttak av tjenestepensjoner fra 62 år, rett til gradert uttak og rett til fortsatt opptjening ved fortsatt arbeid som nødvendige og naturlige tiltak for å støtte opp under pensjonsreformens mål om å styrke insentivene til arbeid.

Les mer på nho.no

 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser